Všeobecné obchodní podmínky LUCULLUS s.r.o.

Úvodní ustanovení

(Dále jen "všeobecné obchodní podmínky") Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných nákupních podmínek označuje společnost LUCULLUS s.r.o. se sídlem Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 169 971, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. (dále jen "provozovatel") a pobočkou na vrácení zboží a reklamace TOPPANKY s.r.o., Nad Lipinou 2317, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika.

Kontakty
Email: admin@fashion-lucullus.sk
Zákaznická linka: +421 907 048 094

Objednávky

 1. Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu na těchto našich webových stránkách www.fashion-lucullus.cz, s pomocí operátora na lince +421 907 048 094 (Po - Pá: 9:00 - 15:00).
 2. Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:
  • Pokud nakupujete jako spotřebitel, tj jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.
  • Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo.
 3. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů. Dodání zboží provádíme během pracovních dní od 9:00 - 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.
 2. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo prodat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon).
 3. Při přebírání zboží Vám doručíme doklad o převzetí zboží. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží kupující e-mailem nejpozději do 14 dnů od doručení zboží. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo se:

  a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

  b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

  c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 2. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího a to v listinné podobě způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující musí vyplnit údaje na vrácení zboží po přihlášení na stránce www.fashion-lucullus.cz v sekci "Moje objednávky". Odkaz naleznete ZDE. Na e-mail, který kupující zadal při objednávce mu bude doručen vygenerován formulář v pdf. Tento formulář zašle kupující spolu se zbožím na adresu: TOPPANKY s.r.o., Nad Lipinou 2317, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika.
 3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 4. a) Zboží zašlete spolu s formulářem, který jste obdrželi v e-maily nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu TOPPANKY s.r.o., Nad Lipinou 2317, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním nepoškozeném obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

  b) V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

 5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

Vrácení platby

 1. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

  Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

 2. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět predávajúcemu.
 3. Pri odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50 - Kč do cca. 3800, - Kč.
 4. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je

  a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,

  b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

  c) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

  d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

 6. Kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

Ceny

 1. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
 2. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.
 3. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

  Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.

  Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

 4. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží.

  Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů na uvedený bankovní účet.

 5. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

  1.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

  1.2. Kupující resp. dotčená osoba (dále jako "kupující" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.fashion-lucullus.cz , realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akčních nabídkách.

  Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob na marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotčené osoby v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.fashion-lucullus.cz, při registraci na internetovém obchodě www.fashion-lucullus.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.fashion-lucullus.cz, aby prodávající zpracoval a uchovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího

  1.4. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle bodu 1.1. a to pro účely uvedené v bodě 1.2. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

  1.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

  1.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedené v bodě 1.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

  1.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

  1.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

  1.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

  1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
  2/ ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

  a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
  b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
  c) účel zpracování osobních údajů,
  d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
  e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
  - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,br/> - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
  - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
  - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
  - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
  - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
  - formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
  - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

  1.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 1.14. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
  1/ ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
  2/ ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  4/ likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
  5/ likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
  6/ blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

  1.11. Právo kupujícího podle bodu 1.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

  1.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
  1/ zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
  2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

  1.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

  1.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle bodu 1.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

  1.15. Pokud kupující uplatní své právo

  1/ písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
  2/ osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
  3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

  1.16. Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

  1.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

  1.18. Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

  1.19. Žádost kupujícího podle bodu 1.9., 1.10. 1 /, 3 / až 6, a bodu 1.12. až 1.14. vybaví prodávající bezplatně.

  1.20. Žádost kupujícího podle bodu 1.10. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  1.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 1.19. a 1.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

  1.22. Omezení práv kupujícího podle bodu 1.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

  1.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 1.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

  PPL CZ s.r.o.
  K Borovému 99
  Jažlovice
  251 01 Říčany
  IČO: 25194798

  ZÁSILKOVNA s.r.o.
  Drahobejlova 1019/27
  Libeň
  190 00 Praha 9
  IČO: 28408306

 2. Kupující po odeslání objednávky, nebo registraci může dostat zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat po přihlášení do klientského centra v sekci "Můj účet" a podsekci "Můj newsletter".
 3. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.fashion-lucullus.cz
 5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 6. Všechny ceny v Bitcoin jsou převedeny z ceny v Eurech podle kurzu Bitcoin Best Bid (BBB) ​​poskytované našim partnerům BitPay. Všechny Bitcoin transakce jsou doprovázeny fakturou která je platná 15 minut. V případě že se platba neuskuteční do daného limitu, je nutné vytvořit novou fakturu.

  Zrušené objednávky: Zrušené objednávky mohou mít nárok na náhradu peněžních prostředků v českých korunách. Náhrada bude vydána v plné částce hodnoty objednávky v mene Česká koruna na bankovní konto podle požadavku kupujícího.

  Vrácené objednávky: Vrácené objednávky budou mít nárok na náhradu peněžních prostředků v českých korunách na bankovní konto podle požadavku kupujícího.

  Platební anomálie:

  V případě že nastane některá z následujících situací při placeni jménem Bitcoin, náš zákaznická podpora se vás bude snažit kontaktovat aby vám pomohla vyřešit danou situaci:
  • Proplacena objednávka: proplacena objednávka bude přijata a všechny prostředky nad požadovanou částku budou vráceny kupujícímu.
  • Nedostatečně zaplacena objednávka: Objednávka bude zrušena a platba bude vrácena kupujícímu.
  • Pozdě zaplacena objednávka: Objednávka bude zrušena a platba bude vrácena kupujícímu.

  V případě že LUCULLUS s.r.o. ani BitPay není schopen ověřit legitimitu Bitcoin transakce, objednávka bude zrušena.

 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce
  www.fashion-lucullus.cz

Alternativní způsob řešení sporů

 1. Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: admin@fashion-lucullus.cz
 2. Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.
 3. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.
 4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 5. Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:
  • pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 508,54 Kč;
  • pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.
 7. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 8. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.