Reklamační podmínky LUCULLUS s.r.o.

Tento Reklamační řád je platný od 01.01.2016. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na LUCULLUS s.r.o ..

I. Obecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností LUCULLUS s.r.o. se sídlem Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava, IČO: 50 169 971 (dále jen prodávající) a pobočkou na vrácení zboží a reklamace TOPPANKY s.r.o., Nad Lipinou 2317, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není převzato osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, kód zboží ....) .

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců * pro koncového uživatele **. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40 / 1964 Sb. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Při prodloužené lhůtě se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Pokud je kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající může tuto dobu dohodou s kupujícím zkrátit, ne však na méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro ně platí podle zákona.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: admin@fashion-lucullus.sk, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je: TOPPANKY s.r.o., Nad Lipinou 2317, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozu. Balík musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), spolu s reklamačním formulářem, který prodávající zašle emailem kupujícímu a on ho vytiskne, potvrdí svým podpisem a přiloží do balíku ke zboží. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a závady zboží.

V. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

VI. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doložit doklad o reklamaci. Na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

VII. Zboží, které bude zasláno na reklamaci se bude prověřovat pouze na základě písemně uvedené chyby v reklamačním formuláři.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Pokud je kupující spotřebitel bez IČ:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak je kupujúcim subjekt s IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že e-mail nedostane kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízena reklamace vydána po předložení originálu příjemky reklamace.

IV. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při vyskladnění reklamace částku za uskladnění.

Tato částka je stanovena ve výši 12,71Kč / den u zboží do 5kg.

Za společnost LUCULLUS s.r.o.

Vypracované v souladu s občanským zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodním zák. a příslušnými novelami Z.z.